ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ciproxin 500 mg/5 mL κοκκία και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα

Σιπροφλοξασίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Ciproxin και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Ciproxin

3. Πώς να πάρετε το Ciproxin

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Ciproxin

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Ciproxin και ποια είναι η χρήση του

Το Ciproxin περιέχει τη δραστική ουσία ciprofloxacin .Tο Ciproxin είναι ένα αντιβιοτικό που ανήκει στην οικογένεια των φθοροκινολονών.Η σιπροφλοξασίνη δρα σκοτώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις. Δρα μόνο ειδικά σε στελέχη βακτηρίων.

Ενήλικες

Το Ciproxin χρησιμοποιείται σε ενήλικες για τη θεραπεία των ακόλουθων βακτηριακών λοιμώξεων:

λοιμώξεις του αναπνευστικού

μακροχρόνιες ή επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις των αυτιών ή των παραρρινικών κοιλοτήτων

λοιμώξεις των ουροφόρων οδών
λοιμώξεις των γεννητικών οδών στους άνδρες και στις γυναίκες
λοιμώξεις του γαστρεντερικού και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων

για την πρόληψη λοιμώξεων σε ασθενείς με πολύ χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία)

για την πρόληψη λοιμώξεων λόγω του βακτηρίου Neisseria meningitidis
έκθεση σε πνευμονικό άνθρακα

Η σιπροφλοξασίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό των ασθενών με χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία), με πυρετό που πιθανώς να οφείλεται σε βακτηριδιακή λοίμωξη.

Εάν έχετε σοβαρή λοίμωξη ή λοίμωξη που οφείλεται σε περισσότερους από έναν τύπους βακτηρίου, μπορεί να σας χορηγηθεί επιπλέον αντιβιοτική θεραπεία επιπρόσθετα στο Ciproxin.

Παιδιά και έφηβοι

Το Ciproxin χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους, υπό εξειδικευμένη ιατρική επίβλεψη, για τη θεραπεία των ακόλουθων βακτηριακών λοιμώξεων:

λοιμώξεις των πνευμόνων και βρογχικές λοιμώξεις σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από κυστική ίνωση

επιπεπλεγμένες λοιμώξεις των ουροφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων που έχουν φθάσει στους νεφρούς (πυελονεφρίτιδα)

έκθεση σε πνευμονικό άνθρακα

Το Ciproxin μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία άλλων συγκεκριμένων σοβαρών λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους όταν ο ιατρός σας το κρίνει απαραίτητο.


2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Ciproxin

Μην πάρετε τo Ciproxin:

σε περίπτωση αλλεργίας στη δραστική ουσία, σε άλλες κινολόνες ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

εάν παίρνετε τιζανιδίνη (βλ. παράγραφο 2. Λήψη άλλων φαρμάκων)

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε Ciproxin

εάν είχατε ποτέ προβλήματα με τα νεφρά σας διότι η θεραπεία σας μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή

εάν πάσχετε από επιληψία ή από άλλες νευρολογικές διαταραχές

εάν έχετε ιστορικό προβλημάτων με τους τένοντες κατά τη διάρκεια προηγούμενης θεραπείας με αντιβιοτικά όπως το Ciproxin

εάν είστε διαβητικοί διότι μπορεί να παρουσιάσετε κίνδυνο υπογλυκαιμίας με τη ciprofloxacin

έχετε βαρειά μυασθένεια (ένας τύπος μυϊκής αδυναμίας) διότι τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν

εάν έχετε καρδιακά προβλήματα. Θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη σιπροφλοξασίνη, εάν έχετε γεννηθεί με επιμήκυνση του διαστήματος QT (φαίνεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρική καταγραφή της καρδιάς) ή έχετε οικογενειακό ιστορικό, έχετε διαταραχή άλατος στο αίμα (ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα καλίου ή μαγνησίου στο αίμα), έχετε πολύ αργό καρδιακό ρυθμό (ονομάζεται ‘βραδυκαρδία’), έχετε αδύναμη καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια), έχετε ιστορικό καρδιακής προσβολής (έμφραγμα του μυοκαρδίου), είστε γυναίκα ή ηλικιωμένος ή λαμβάνετε άλλα φάρμακα

που έχουν ως αποτέλεσμα παθολογικές αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημά σας (δείτε παράγραφο 2 :Αλλα φάρμακα και το Ciproxin).

εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας είναι γνωστό ότι έχει έλλειψη αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), καθότι μπορεί να παρουσιάσετε κάποιο κίνδυνο αναιμίας με τη ciprofloxacin.

Για τη θεραπεία κάποιων λοιμώξεων των γεννητικών οδών, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει κάποιο άλλο αντιβιοτικό επιπρόσθετα της σιπροφλοξασίνης. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση στα συμπτώματα μετά απο 3 ημέρες θεραπείας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciproxin

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας σε περίπτωση εμφάνισης οποιωνδήποτε από τα παρακάτω κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τo Ciproxin. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν η θεραπεία με το Ciproxin πρέπει να διακοπεί.

Σοβαρή, αιφνίδια αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτική αντίδραση/σοκ, αγγειοοίδημα). Ακόμα και με την πρώτη δόση, υπάρχει το μικρό ενδεχόμενο να εμφανίσετε σοβαρή αλλεργική αντίδραση με τα ακόλουθα συμπτώματα: σφίξιμο στο στήθος, αίσθημα ζάλης, ναυτία ή λιποθυμία, ή ζάλη όταν σηκώνεστε σε όρθια θέση. Σε αυτήν την περίπτωση,

σταματήστε να παίρνετε το Ciproxin και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Πόνος και οίδημα στις αρθρώσεις και τενοντίτιδα μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά, ειδικά εάν είστε ηλικιωμένος/η και λαμβάνετε ταυτόχρονα θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Μπορεί να προκύψει φλεγμονή και ρήξη των τενόντων ακόμα και μέσα σε 48 ώρες απο την έναρξη της θεραπείας ή ακόμα και μέχρι πολλούς μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας με Ciproxin. Με το πρώτο σημείο πόνου ή φλεγμονής, σταματήστε να παίρνετε το Ciproxin και ξεκουράστε την επώδυνη περιοχή. Αποφύγετε κάθε μη απαραίτητη σωματική άσκηση, διότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ρήξης των τενόντων.

Εάν πάσχετε από επιληψία ή άλλες νευρολογικές διαταραχές όπως εγκεφαλική ισχαιμία

εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να εμφανίσετε παρενέργειες που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Εαν αυτό συμβεί, σταματήστε να παίρνετε Ciproxin και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Μπορεί να παρουσιάσετε ψυχιατρικές αντιδράσεις την πρώτη φορά που παίρνετε τη Ciprofloxacin. Εάν πάσχετε από κατάθλιψη ή ψύχωση, τα συμπτώματά σας μπορεί να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Ciproxin. Σε σπάνιες περιπτώσεις η κατάθλιψη ή η ψύχωση μπορεί να οδηγήσουν σε αυτοκτονικές σκέψεις, απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοκτονία. Εάν αυτό συμβεί, σταματήστε να παίρνετε Ciproxin και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Μπορεί να βιώσετε συμπτώματα νευροπάθειας όπως πόνο, κάυσο, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα και / ή αδυναμία. Ενα αυτό συμβεί, σταματήστε να παίρνεται Ciproxin και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Έχει αναφερθεί υπογλυκαιμία συχνότερα σε διαβητικούς ασθενείς, ιδιαιτέρως σε ηλικιωμένο πληθυσμό. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως.

Διάρροια είναι πιθανό να εμφανιστεί ενόσω παίρνετε αντιβιοτικά, συμπεριλαμβανομένου του Ciproxin, ή ακόμα και αρκετές εβδομάδες αφού σταματήσετε τη λήψη τους. Εάν γίνει σοβαρή ή επίμονη ή εάν παρατηρήσετε ότι τα κόπρανά σας περιέχουν αίμα ή βλέννα, σταματήστε αμέσως να παίρνετε το Ciproxin, διότι η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Μην πάρετε φάρμακα που διακόπτουν ή επιβραδύνουν τις κινήσεις του εντέρου και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Εάν επηρεαστεί η όρασή σας ή εάν τα μάτια σας φαίνεται να επηρεάζονται διαφορετικά, συμβουλευτείτε αμέσως έναν οφθαλμίατρο.

Το δέρμα σας γίνεται περισσότερο ευαίσθητο στο ηλιακό φως και στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία όταν παίρνετε το Ciproxin. Αποφύγετε την έκθεση σε έντονο ηλιακό φως, ή τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία, όπως το τεχνητό μαύρισμα.

Γνωστοποιήστε στο γιατρό σας ή στο εργαστηριακό προσωπικό ότι παίρνετε Ciproxin εάν πρέπει να δώσετε δείγμα αίματος ή ούρων.

Το Ciproxin μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως απώλεια όρεξης, ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος), σκουρόχρωμα ούρα, κνησμός ή ευαισθησία στο στομάχι, σταματήστε να παίρνετε τη Ciprofloxacin και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Εάν υποφέρετε από προβλήματα στα νεφρά, ενημερώστε το γιατρό σας διότι η δόση σας μπορεί να πρέπει να προσαρμοστεί.

Το Ciproxin μπορεί να προκαλέσει μείωση στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και η

αντίστασή σας στις λοιμώξεις μπορεί να είναι μειωμένη. Εάν εμφανίσετε λοίμωξη με συμπτώματα όπως πυρετός και σοβαρή επιδείνωση της γενικής κατάστασής σας, ή πυρετό με συμπτώματα τοπικής λοίμωξης όπως πόνος στο λαιμό/φάρυγγα/στόμα ή ουρολογικά προβλήματα, πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως το γιατρό σας. Θα κάνετε εξέταση αίματος για να ελεγχθεί ενδεχόμενη μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων σας (ακοκκιοκυττάρωση). Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας σχετικά με το φάρμακό σας.

 

Άλλα φάρμακα και το Ciproxin

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή μπορεί να πάρετε άλλα.

Μην παίρνετε τo Ciproxin μαζί με τιζανιδίνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως χαμηλή αρτηριακή πίεση και υπνηλία (βλ. παράγραφο 2.Μην πάρετε το Ciproxin).

Τα ακόλουθα φάρμακα είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με το Ciproxin στο σώμα σας. Η λήψη της Ciprofloxacin μαζί με αυτά τα φάρμακα μπορεί να επηρεάσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα αυτών των φαρμάκων. Μπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.


Ενημερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που παίρνετε:

Ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (π.χ.βαρφαρίνη, ασενοκουμαρόλη, φαινπροκουμόνη ή φλουϊνδιόνη) ή άλλα από στόματος αντιπηκτικά (για αραίωση του αίματος)

προμπενεσίδη (για ουρική αρθρίτιδα)
μεθοτρεξάτη (για ορισμένους τύπους καρκίνου, ψωρίαση, ρευματοειδή αρθρίτιδα)
θεοφυλλίνη (για αναπνευστικά προβλήματα)
τιζανιδίνη (για σπαστικότητα των μυών στη σκλήρυνση κατά πλάκας)
ολανζαπίνη (ένα αντιψυχωσικό)
κλοζαπίνη (ένα αντιψυχωτικό)
ροπινιρόλη (για νόσο του Parkinson)
φαινυτοΐνη (για επιληψία)
μετοκλοπραμίδη (για ναυτία και έμετο)

κυκλοσπορίνη (για δερματικές καταστάσεις, ρευματοειδή αθρίτιδα και μεταμόσχευση οργάνου)

άλλα φάρμακα που μπορεί να μεταβάλουν τον καρδιακό ρυθμό: φάρμακα που ανήκουν στην ομάδα των αντιαρρυθμικών (π.χ. κινιδίνη, υδροκινιδίνη, δυσοπυραμίδη, αμιοδαρόνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη, ιβουτιλίδη), τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, κάποια αντιμικροβιακά (τα οποία ανήκουν στην ομάδα των μακρολιδίων), κάποια αντιψυχωσικά.

Το Ciproxin μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ακόλουθων φαρμάκων στο αίμα σας:

πεντοξιφυλλίνη (για διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος)
καφεΐνη

δουλοξετίνη (για την κατάθλιψη, διαβητική νευρική βλάβη ή ακράτεια)
λιδοκαίνη (για καρδιακές καταστάσεις ή αναισθητική χρήση)
σιλντεναφίλη (π.χ. για τη στυτική δυσλειτουργία)

Ορισμένα φάρμακα μειώνουν το αποτέλεσμα του Ciproxin. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή πρόκειται να πάρετε:

αντιόξινα
ομεπραζόλη
συμπληρώματα μετάλλων
σουκραλφάτη

έναν πολυμερή φωσφορικό δεσμευτή (π.χ. σεβελαμέρη ή ανθρακικό λανθάνιο)

φάρμακα ή συμπληρώματα που περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο, αργίλιο ή σίδηρο Εάν αυτά τα σκευάσματα είναι απαραίτητα, πάρτε το Ciproxin περίπου δύο ώρες πριν ή όχι νωρίτερα από τέσσερις ώρες μετά από αυτά.

Το Ciproxin με τροφές και ποτά

Εκτός εάν παίρνετε το Ciproxin κατά τη διάρκεια των γευμάτων, μην τρώτε ή πίνετε γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως γάλα ή γιαούρτι) ή ποτά με πρόσθετο ασβέστιο όταν παίρνετε το εναιώρημα, διότι αυτά μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση της δραστικής ουσίας.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το
φάρμακο.

Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση της σιπροφλοξασίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος.

Μην παίρνετε το Ciproxin κατά τη διάρκεια του θηλασμού, διότι η σιπροφλοξασίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να είναι επιβλαβής για το παιδί σας.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Tο Ciproxin μπορεί να μειώσει την εγρήγορσή σας. Είναι δυνατό να εμφανιστούν ορισμένες νευρολογικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς επιδρά σε σας η σιπροφλοξασίνη προτού οδηγήσετε ένα όχημα ή χειριστείτε μηχανές. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά τoυ Ciproxin

Αυτό το προϊόν περιέχει σακχαρόζη. Εάν έχετε δυσανεξία στην σακχαρόζη παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν τη λήψη του Ciproxin 500 mg/5 mL κοκκία και διαλύτη για πόσιμο εναιώρημα.

Καθώς το ciproxin περιέχει 1.3 g σακχαρόζης ανά 5-mL δοσομετρικού κουταλιού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε σχέση με την καθημερινή λήψη,, ιδιαίτερα εάν είστε σε δίαιτα για διαβητικούς για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρων στο αίμα. Αυτό το προϊόν μπορεί να βλάψει τα δόντια.

3. Πώς να πάρετε το Ciproxin

Ο γιατρός σας θα σας εξηγήσει ακριβώς πόσο Ciproxin πρέπει να παίρνετε, πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο της λοίμωξης που έχετε και από τη σοβαρότητά της.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν πάσχετε από προβλήματα στα νεφρά, διότι μπορεί να απαιτείται προσαρμογή της δόσης σας.

Η θεραπεία συνήθως διαρκεί από 5 έως 21 ημέρες, αλλά μπορεί να διαρκέσει περισσότερο για σοβαρές λοιμώξεις. Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο ακριβώς όπως σας έχει πει ο γιατρός σας. Ελέγξτε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να πάρετε το Ciproxin.

Προετοιμασία και λήψη του εναιωρήματος

Χρήση μόνο μετά την ανασύσταση: η μικρή καφέ φιάλη περιέχει κοκκία σιπροφλοξασίνης. Προσθέστε τα κοκκία στο διαλύτη που είναι στη μεγαλύτερη λευκή φιάλη.

1. Το προϊόν παρέχεται σε 2 φιάλες,μια μικρή καφέ φιάλη περιέχει τα κοκκία τα οποία προσθέτετε στο διαλύτη που είναι στη μεγαλύτερη λευκή φιάλη.


2. Ανοίξτε και τις δύο φιάλες. Πιέστε προς τα κάτω το πώμα ασφαλείας για τα παιδιά και στρέψτε το προς τα αριστερά.

 

 

 

 

 

3. Αδειάστε τη μικρή καφέ φιάλη που περιέχει τα κοκκία στο στόμιο της μεγαλύτερης λευκής φιάλης με το διαλύτη. Μην προσθέτετε νερό στο διαλύτη. Απορρίψτε την άδεια μικρή καφέ φιάλη.

 

 

 

 

 

4. Κλείστε τη λευκή φιάλη με το διαλύτη και τα κοκκία που προσθέσατε, στρέψτε την πλευρικά και αναταράξτε έντονα για 15 δευτερόλεπτα.

 

 

 

 

5. Αναταράξτε έντονα για περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν από κάθε δόση.

6. Εισάγετε την ημερομηνία λήξης μετά την ανασύσταση ( = ημέρα ανασύστασης + 14 ημέρες) στο σχετικό πεδίο πάνω στη λευκή φιάλη του διαλύματος. Το ανασυσταμένο εναιώρημα είναι σταθερό για μέχρι 14 ημέρες περίπου ακόμα και όταν φυλάσσεται στο ψυγείο.

7. Προσπαθήστε να παίρνετε το εναιώρημα περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα.

8. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το παρεχόμενο δοσομετρικό κουτάλι. Ένα γεμάτο κουτάλι αντιστοιχεί σε μια δόση των 500 mg Ciproxin.

9. Δεν πρέπει να μασάτε τα κοκκία που βρίσκονται μέσα στο εναιώρημα, απλά καταπίνετέ τα.
10. Αφού πάρετε τη δόση, μπορείτε να πιείτε ένα ποτήρι νερό.

11. Μπορείτε να παίρνετε το εναιώρημα με τα γεύματα ή μεταξύ γευμάτων. Το ασβέστιο που προσλαμβάνετε ως μέρος γεύματος δεν επηρεάζει σοβαρά την απορρόφηση. Ωστόσο, μην παίρνετε το εναιώρημα Ciprofloxacin μόνο με γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα ή γιαούρτι ή με ενισχυμένο χυμό φρούτων (π.χ. χυμός πορτοκάλι ενισχυμένος με ασβέστιο).
Να θυμάστε να πίνετε άφθονα υγρά ενόσω παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Ciproxin από την κανονική

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση από τη συνταγογραφούμενη, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν είναι δυνατόν, έχετε μαζί σας το πόσιμο εναιώρημα ή το κουτί για να τα δείξετε στο γιατρό

Εάν ξεχάσετε να πάρετε τo Ciproxin

Πάρτε την κανονική δόση το συντομότερο δυνατόν και κατόπιν συνεχίστε σύμφωνα με τη συνταγογράφηση. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, μην πάρετε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε όπως συνήθως. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε τη θεραπευτική αγωγή σας.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε τo Ciproxin

Είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε τη θεραπευτική αγωγή σας ακόμα και αν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα μετά από μερικές ημέρες. Εάν σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο πολύ σύντομα, η λοίμωξή σας μπορεί να μην έχει αντιμετωπιστεί πλήρως και τα συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να επανεμφανιστούν ή να επιδεινωθούν. Μπορεί επίσης να αναπτύξετε αντίσταση στο αντιβιοτικό.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Συχνές :
μπορεί να έπηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

ναυτία, διάρροια

πόνοι των αρθρώσεων στα παιδιά

Όχι συχνές:

μπορεί επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα

μυκητιασικές επιλοιμώξεις

υψηλή συγκέντρωση ηωσινοφίλων, ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων

μείωση της όρεξης

υπερκινητικότητα ή ταραχή

πονοκέφαλος, ζάλη, προβλήματα με τον ύπνο ή διαταραχές γεύσης

έμετος, κοιλιακός πόνος, πεπτικά προβλήματα όπως δυσφορία στο στομάχι (δυσπεψία/αίσθημα καύσου), ή τυμπανισμός

αυξημένες ποσότητες ορισμένων ουσιών στο αίμα (τρανσαμινάσες ή/και χολερυθρίνη)
εξάνθημα, κνησμός ή κνίδωση

πόνος των αρθρώσεων στους ενηλίκους
κακή νεφρική λειτουργία
πόνοι στους μύες και στα οστά, αίσθημα αδιαθεσίας (αδυναμία), ή πυρετός

αύξηση στην αλκαλική φωσφατάση αίματος (μια ουσία στο αίμα)

Σπάνιες:
μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1000 άτομα

φλεγμονή του εντέρου (κολίτιδα) συσχετιζόμενη με τη χρήση αντιβιοτικών (μπορεί να είναι θανατηφόρα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις) (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

μεταβολές στις μετρήσεις αίματος (λευκοπενία, λευκοκυττάρωση, ουδετεροπενία, αναιμία), αυξημένες ή μειωμένες ποσότητες ενός παράγοντα πήξης του αίματος (αιμοπετάλια)

αλλεργική αντίδραση, πρήξιμο (οίδημα) ή ταχύ οίδημα του δέρματος και των βλεννογόνων (αγγειοοίδημα)
αυξημένο σάκχαρο στο αίμα (υπεργλυκαιμία)

μείωση του σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία) (δείτε παράγραφο 2: Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

σύγχυση, αποπροσανατολισμός, αντιδράσεις ανησυχίας, παράδοξα όνειρα, κατάθλιψη (που πιθανώς οδηγεί σε αυτοκτονικές σκέψεις, απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοκτονία) ή ψευδαισθήσεις

μυρμηκίαση, ασυνήθιστη ευαισθησία στα ερεθίσματα των αισθήσεων, μειωμένη ευαισθησία του δέρματος, μυϊκός τρόμος, σπασμοί (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις), ή ίλιγγος

προβλήματα με την όραση συμπερ. διπλωπία

εμβοές, απώλεια ακοής, μειωμένη ακοή
γρήγορος καρδιακός παλμός (ταχυκαρδία)

διαστολή των αιμοφόρων αγγείων (αγγειοδιαστολή), χαμηλή αρτηριακή πίεση ή λιποθυμία

δύσπνοια, συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων άσθματος

ηπατικές διαταραχές, ίκτερος (χολοστατικός ίκτερος) ή ηπατίτιδα

ευαισθησία στο φως (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

μυϊκός πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, αυξημένος μυϊκός τόνος ή κράμπες

νεφρική ανεπάρκεια, αίμα ή κρύσταλλοι στα ούρα (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις), φλεγμονή του ουροποιητικού

κατακράτηση υγρών, ή υπερβολική εφίδρωση

αυξημένα επίπεδα του ενζύμου αμυλάση

Πολύ σπάνιες:
μπορεί να επηρεάσουν εώς και 1 στα 10.000 άτομα

ένας ειδικός τύπος μειωμένου αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμολυτική αναιμία), επικίνδυνη μείωση ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων (ακοκκιοκυτταραιμία), μείωση στον αριθμό των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων (πανκυτταροπενία), η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα, και καταστολή του μυελού των οστών, η οποία επίσης μπορεί να είναι θανατηφόρα (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλακτική αντίδραση ή αναφυλακτικό σοκ, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο - ορονοσία) (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

διανοητικές διαταραχές (ψυχωτικές αντιδράσεις που πιθανώς να οδηγούν σε αυτοκτονικές σκέψεις, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονία) (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

ημικρανία, διαταραγμένος συντονισμός, ασταθής βάδιση (διαταραχές βάδισης), διαταραχή της αίσθησης της όσφρησης (οσφρητικές διαταραχές), πίεση στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή πίεση και καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση)

οπτική χρωματική στρέβλωση
φλεγμονή του τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων (αγγειίτιδα)
παγκρεατίτιδα

θάνατος των ηπατικών κυττάρων (ηπατική νέκρωση) η οποία πολύ σπάνια μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια

μικρές αιμορραγικές,κηλίδες κάτω από το δέρμα (πετέχεια), διάφορα δερματικά εξανθήσεις ή εξανθήματα (για παράδειγμα, το εν δυνάμει θανατηφόρο σύνδρομο Stevens-Johnson ή τοξική επιδερμική νεκρόλυση)

μυϊκή αδυναμία, φλεγμονή των τενόντων, ρήξη τενόντων – ειδικά του μεγάλου τένοντα στο πίσω μέρος του αστραγάλου (Αχίλλειος τένοντας) (βλ. παράγραφο 2Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις), επιδείνωση των συμπτωμάτων της βαρειάς μυασθένειας (βλ. παράγραφο 2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις)

Μη γνωστές:
η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα

προβλήματα που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα όπως πόνος, αίσθημα καύσου, μυρμηκίαση, μούδιασμα ή/και αδυναμία στα άκρα (περιφερική νευροπάθεια και πολυνευροπάθεια)

παθολογικός γρήγορος καρδιακός ρυθμός, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός απειλητικός για τη ζωή, αλλοίωση του καρδιακού ρυθμού (ονομάζεται ‘επιμήκυνση του διαστήματος QT’, φαίνεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς)

φλυκταινώδες εξάνθημα

επίδραση στην πήξη του αίματος (σε ασθενείς που θεραπεύονται με ανταγωνιστές της βιταμίνης K)

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος που αναγράφεται παρακάτω . Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Ελλάδα:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

5. Πώς φυλάσσεται το Ciproxin

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στις φιάλες μετά την ένδειξη "ΛΗΞΗ": Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα εκείνου του μήνα που αναφέρεται.

Κοκκία:

Nα μη φυλάσσεται πάνω από 25ο C.

Διαλύτης:

Nα μη φυλάσσεται πάνω από 25ο C. Να μην ψύχεται. Να αποφεύγεται η ανατροπή της συσκευασίας κατά τη φύλαξη.

Μετά την ανασύσταση, το έτοιμο για χρήση πόσιμο εναιώρημα είναι σταθερό μόνο για 14 ημέρες όταν φυλάσσεται είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 30ο C ή σε ψυγείο (2ο C – 8ο C). Δε θα πρέπει να λαμβάνεται μετά την ανασύσταση το πόσιμο εναιώρημα, μετά το πέρας αυτού του χρόνου.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Ciproxin

Η δραστική ουσία είναι η σιπροφλοξασίνη


1 δοσομετρικό κουτάλι (περίπου 5,0 mL εναιωρήματος) παρέχει περίπου 500 mg σιπροφλοξασίνη.

1/2 δοσομετικό κουτάλι (περίπου 2,5 mL εναιωρήματος) παρέχει περίπου 250 mg σιπροφλιξασίνη

Τα άλλα έκδοχα είναι:

Kοκκία: hypromellose, magnesium stearate, polyacrylate dispersion 30 %, polysorbate 20, povidone.

Διαλύτης: Soya lecithin, medium chain triglycerides, strawberry flavour, sucrose, purified water.

Εμφάνιση του Ciproxin και περιεχόμενο της συσκευασίας

Κοκκία και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα

Mεγέθη συσκευασίας:

Συσκευασία με μια καφέ γυάλινη φιάλη που περιέχει 15,9 g κοκκία και μια λευκή ΗDPE φιάλη που περιέχει 86 mL διαλύτη. Η συσκευασία διατίθεται με ένα μπλε, πλαστικό, βαθμονομημένο δοσομετρικό κουτάλι.


Συσκευασία με δυο καφέ γυάλινες φιάλες που περιέχουν 15,9 g κοκκία και δυο λευκές ΗDPE φιάλες που περιέχουν 86 mL διαλύτη. Η συσκευασία διατίθεται με δυο μπλε, πλαστικά, βαθμονομημένα δοσομετρικά κουτάλια.

Συσκευασία με πέντε καφέ γυάλινες φιάλες που περιέχουν 15,9 g κοκκία και πέντε λευκές ΗDPE φιάλες που περιέχουν 86 mL διαλύτη. Η συσκευασία διατίθεται με πέντε μπλε, πλαστικά, βαθμονομημένα δοσομετρικά κουτάλια.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες στην αγορά,


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι Τηλ.: 2106187500

Fax: 2106187522

Παρασκευαστής: Bayer Pharma AG, Leverkusen, Germany

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες: