10 Σεπ. 2020

STATION myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φ Ο Ρ Ο - Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  - Η Ρ Ω Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Υ 2 1 4 - Λ Α Ρ Ι Σ Α - Τ Η Λ . 2 4 1 0 2 3 6 5 6 0

 

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283).

ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής διαβίβασης όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται περιλαμβάνουν:

όλα τα παραστατικά που εξέδωσαν ανά φορολογικό έτος (χονδρικής, λιανικής εμπορίας, παροχής, ημεδαπής, αλλοδαπής),

τα παραστατικά εξόδων που έλαβαν από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους(π.χ. αγορές –έξοδα λιανικής ημεδαπής αλλοδαπής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, εξαιρούμενες επιχειρήσεις στη διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών, παράλειψη διαβίβασης από τον εκδότη αντικριζόμενων παραστατικών),

παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων - εξόδων που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.α.)

 

Σκοπός της παραπάνω ηλεκτρονικής διαδικασίας είναι η Συμφωνία των λογιστικών αρχείων των υπόχρεων Επιχειρήσεων, με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,

β) Το Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ. ( παρ. 9, άρθρο 8 του Ν. 4308/2014 ).

 

2. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

οι υπόχρεες Επιχειρήσεις ως Εκδότες παραστατικών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α1.Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη -ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G), (παραστατικά από 1.1έως 10.2).

Α2.Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη για συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές λιανικής (B2C)(παραστατικά από 11.1έως 11.5).

Tα παραστατικά A1ενημερώνουναυτοματοποιημένα ως έσοδα την πλευρά του εκδότη, και ως έξοδα την πλευρά του λήπτη (μόνο για λήπτες ημεδαπής).

Τα παραστατικά κατηγορίας Α2 ενημερώνουν μόνο την πλευρά του εκδότη.

Τα παραστατικά Α1 και Α2 διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης».

Οι υπόχρεες Επιχειρήσεις ως Λήπτες παραστατικών διαβιβάζουν δεδομένα μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Β1. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη -ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησηςόπου δενπεριέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτριας (παραστατικά από 13.1 έως 13.31).

Β2.Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη -ημεδαπής / αλλοδαπής

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν, τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτη με εκδότη,

α) είτε Επιχείρηση αλλοδαπής π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις –εισαγωγές από τρίτες χώρες(παραστατικά από 14.1 έως 14.4 και 14.31),

β) είτε μη υπόχρεη Επιχείρηση / οντότητα ημεδαπής για διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών για τον πρώτο χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA π.χ. ΕΦΚΑ–ΔΕΗ –ΕΥΔΑΠ –ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (παραστατικά από 14.5 έως 14.30 και 14.31),

γ) είτε από Εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (παραστατικά από 1.1 έως 2.4)

Στις περιπτώσεις Β1 και Β2 πλην της περίπτωσης γ), τα παραστατικά διαβιβάζονται από τον Λήπτη και ενημερώνουν μόνο την πλευρά των εξόδων τους με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης»

Ειδικά για τη διαβίβαση παραστατικών της περίπτωσης Β2γ, που οι Επιχειρήσεις έχουν λάβει από υπόχρεους εκδότες ημεδαπής οι οποίοι παρέλειψαν να τα διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, αυτά ενημερώνουν τόσο την πλευρά των εξόδων τους, όσο και την πλευρά των εσόδων των υποδεικνυόμενων εκδοτών, με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης -Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη».

Τέλος οι Επιχειρήσεις προκειμένου να συμφωνούν τα Λογιστικά τους Αρχεία με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ, διαβιβάζουν και:

Γ. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

Είναι εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων Επιχειρήσεων διακριτά για μισθοδοσία μηνιαία - αποσβέσεις ετήσια, συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. στο τέλος κάθε φορολογικού έτους (παραστατικά από 17.1 έως 17.06).

Οι εγγραφές τακτοποίησης ενημερώνουν αυτοματοποιημένα την πλευρά των εσόδων τους θετικά ή αρνητικά ή την πλευρά των εξόδων τους αρνητικά ή θετικά, ανάλογα την περίπτωση, με ένδειξη αποστολέα «Εγγραφές Οντότητας».

Από τα παραπάνω προκύπτουν ανά κατηγορία παραστατικών (λογιστικών στοιχείων – εγγραφών) οι παρακάτω διακριτοί ρόλοι ηλεκτρονικής διαβίβασης για κάθε επιχείρηση :

Α. Εκδότης

Β. Λήπτης

Γ. Λήπτης –Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη

Δ. Εγγραφές Οντότητας

Η διαβίβαση των δεδομένων ανά περίπτωση, γίνεται είτε:

α) Από την ίδια την οντότητα ή μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή,

β) Από το λήπτη κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων Β1 και Β2

γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, στην περίπτωση ανάθεσης της υποχρέωσης διαβίβασης και

δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.

3.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA,, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση, από τον εκδότη.

Ειδικά, για τα στοιχεία λιανικής, τα δεδομένα του άρθρου 3 διαβιβάζονται:

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής:

αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε..

Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικών λιανικών συναλλαγών με άλλο τρόπο.

αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, μέσω

αα) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής, για τις συναλλαγές που από την κείμενη νομοθεσία δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.

ββ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

ι) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, 100.000,00 ευρώ για για εμπορική ή μικτή επιχείρηση και 50.000,00 ευρώ για εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000.

Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση.

Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή ιι) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179). (Μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθετών.)

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA.

Κατ΄ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους παραπάνω τρόπους.

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Κατ΄ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής,

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ),

δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα,

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.

Κατ΄ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής,

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ),

δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα,

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.

Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία ( παρ. 5, άρθρο 8 του Ν. 4308/2014 ).

4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό - διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα δεδομένα μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. γ) Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν:

γα) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και

γβ) για τα δεδομένα που διαβιβάζονται από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης (διαδικασία της αυτοτιμολόγησης) ή από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης (διαδικασία της ανάθεσης τιμολόγησης).

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο, χρόνο, ανά περίπτωση.

Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, ειδικά για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.

Στις περιπτώσεις:

Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών),

Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής,

Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ)

Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα και

Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ,

 

η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το

λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό - διπλογραφικό).

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

Α. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

Είναι εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων Επιχειρήσεων διακριτά για μισθοδοσία μηνιαία – αποσβέσεις ετήσια, συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. στο τέλος κάθε φορολογικού έτους (παραστατικά από 17.1 έως 17.06).

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΝΑΛΑΓΩΝ,

Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και σε έξοδα. 2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. και ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. κατά το χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης των παραστατικών, όπως αυτός αναφέρεται πιο πάνω για τον χρόνο διαβίβασης των δεδομένων.

β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα:

βα) στην περίπτωση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές., ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

ββ) στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο, είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

βγ) στις περιπτώσεις διαδικασίας αυτοτιμολόγησης και διαδικασία ανάθεσης τιμολόγησης, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

δ) Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

ε) Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών

από τον εκδότη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης (δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.).

Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό σύστημα και τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, 100.000,00 ευρώ για εμπορική ή μικτή επιχείρηση και 50.000,00 ευρώ για εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα,, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000.

Ο χρόνος κατά την οποία πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός συνοπτικά είναι:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα, και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων -εξόδων, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

6. ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ.

α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

γ) Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021.

Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021. δ) Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 31/12/2020.

 

Παράδειγμα απεικόνισης δεδομένων στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με 100 είδη εμπορευμάτων (100 γραμμές ανά είδος)

και ένα συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, στην ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και κατόπιν απεικονίζεται μία γραμμή, με

στοιχεία συναλλασσόμενων, στοιχεία συναλλαγής, συνολική καθαρή αξία και Φ.Π.Α.. Στην ίδια περίπτωση

συναλλαγής με δύο συντελεστές Φ.Π.Α. (24% και 13%), στην ΑΑΔΕ απεικονίζονται δύο γραμμές

συναλλαγής κ.ο.κ..

7. ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Αναλυτικό Βιβλίο

Στο Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών ή Αναλυτικό Βιβλίο καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Με κάθε επιτυχημένη ηλεκτρονική διαβίβαση των τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών των υπόχρεων Επιχειρήσεων, η πλατφόρμα myDATA χορηγεί σε αυτά Μοναδικό Αριθμό ΚΑταχώρησης - ΜΑΡΚ και ενημερώνει αυτοματοποιημένα σε επίπεδο εσόδων – εξόδων τις Στήλες του Αναλυτικού Βιβλίου για κάθε Επιχείρηση.

Στο Αναλυτικό Βιβλίο πέρα από τις Στήλες των Παραστατικών που διαβιβάζονται περιλαμβάνονται επιπλέον στήλες που προκύπτουν μετά από επεξεργασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA.

Χαρακτηρισμός Παραστατικών

Μετά την αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, οι υπόχρεες επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν ανά γραμμή παραστατικού, τις συναλλαγές εσόδων και εξόδων μέσω λίστας τιμών που δίνονται ανά περίπτωση (βλέπε Πίνακα 3), με σκοπό την ορθή αποτύπωση των συναλλαγών τους σε επίπεδο φορολογικού και λογιστικού αποτελέσματος.

Ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών είναι δυνατόν να τυποποιηθεί και αυτοματοποιηθεί, με σκοπό τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα προτείνεται ο συγχρονισμός των λογιστικών-ERP συστημάτων των επιχειρήσεων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA με τον παρακάτω τρόπο:

i. σταδιακή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα μεταφόρτωση των εγγραφών του Αναλυτικού Βιβλίου ΑΑΔΕ στο λογιστικό πρόγραμμα της Επιχείρησης

ii. εντοπισμός και συσχέτιση των παραστατικών του Αναλυτικού Βιβλίου με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν διενεργηθεί στα συστήματα των Επιχειρήσεων μέσω του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης Παραστατικού (ΜΑΡΚ) και του Αναγνωριστικού Παραστατικού iii. αποστολή χαρακτηρισμών συναλλαγών κάθε παραστατικού στο Αναλυτικό Βιβλίο της ΑΑΔΕ, μέσω της πληροφορίας που περιλαμβάνουν οι λογιστικές εγγραφές των επιχειρήσεων με «κλειδί» τον ΜΑΡΚ.

Διευκρινίζεται ότι το Αναγνωριστικό Παραστατικού (ID) προσδιορίζει κάθε παραστατικό που εκδίδεται από επιχειρήσεις εντός ΕΛΠ και αποτελείται από το συνδυασμό των παρακάτω στοιχείων με συγκεκριμένους κανόνες συμπλήρωσης και περιέχονται σε κάθε παραστατικό συναλλαγής:

ΑΦΜ Εκδότη

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Εγκατάστασης στο Μητρώο του Taxis

Τύπος Παραστατικού

Σειρά

ΑΑ

Ο χρόνος διενέργειας των χαρακτηρισμών συναλλαγών ταυτίζεται με τον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων, πλην της περίπτωσης των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ο χρόνος διαβίβασης των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων δύναται να διενεργείται από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις μεταγενέστερα και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση.

Στην περίπτωση των χαρακτηρισμών συναλλαγών εξόδων η διαβίβαση από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις διενεργείται έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης που αφορούν.

Τα δεδομένα του Αναλυτικού Βιβλίου συσχετίζονται με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις για σκοπούς συμφωνίας και σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν και για την σταδιακή προ-συμπλήρωση των δηλώσεων Ε3, Φ.Π.Α., καθώς και των υπολοίπων δηλώσεων φόρων τελών - χαρτοσήμου που περιλαμβάνονται στην παρούσα υλοποίηση.

Συνοπτικό Βιβλίο

Μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου σύμφωνα με την διαδικασία που έχει περιγραφεί ενημερώνεται και το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης ή Συνοπτικό Βιβλίο, όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση αναφορικά με:

Τα αποκτηθέντα εισοδήματα με το φόρο που προκύπτει μετά την εκκαθάριση

Τις εκροές – εισροές Φ.Π.Α. με το φόρο που προκύπτει (χρεωστικό – πιστωτικό)

Τους φόρους παρακράτησης

Τους λοιπούς φόρους

Τα τέλη χαρτοσήμου

Τα λοιπά τέλη

Κρατήσεις

 

Δηλώσεις - Αντιπαραβολή

Η Επιχείρηση υποβάλλει τις δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία.

Ως προς τα έσοδά της, είναι αναγκαίο να έχει διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις όλων των Παραστατικών που έχει εκδώσει, ώστε να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ και των δηλώσεων.

Ως προς τα έξοδά της, η Επιχείρηση δηλώνει τα ποσά που τηρεί στη δική της λογιστική. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, τα ποσά αυτά αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ. Πρακτικά, αν η Επιχείρηση έχει παραλάβει παραστατικό εξόδου που δεν εμφανίζεται στο Αναλυτικό Βιβλίο, δεν εμποδίζεται να συμπεριλάβει το ποσό εξόδου στη δήλωσή της.

Η εναρμόνιση των δεδομένων των δηλώσεων με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ θα γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία αντιπαραβολής. Στην πρώτη αντιπαραβολή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων αποδίδεται σε κάθε στήλη του Συνοπτικού Βιβλίου και συνολικά οι ενδείξεις, σε

1. Συμφωνία, και

2. Κατ’ αρχήν Ασυμφωνία.

Σε περίπτωση κατ’ αρχήν Ασυμφωνίας ενεργοποιούνται διαδικασίες διόρθωσης από την πλευρά των υπόχρεων Επιχειρήσεων, ώστε να επιτευχθεί Συμφωνία εντός δίμηνης προθεσμίας. Εξαιρετικά για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η περιγραφόμενη διαδικασία αφορά την υποβαλλόμενη Δήλωση Φορολογία Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

 

Σε επόμενη φάση υλοποίησης σχεδιάζονται τα παρακάτω:

Από τη Δεύτερη Αντιπαραβολή και μετά τη λήξη της δίμηνης προθεσμίας εναρμόνισης να μπορεί να προκύψει :

1. Συμφωνία,

2. Δικαιολογημένη Ασυμφωνία,

3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία.

Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης και Αδικαιολόγητης Ασυμφωνίας από την υπόχρεη Επιχείρηση ενεργοποιούνται οι διαδικασίες Συμμόρφωσης, Ελέγχου, Βεβαίωσης και Είσπραξης.

Διευκρινίζεται ότι η διάκριση των υπόχρεων Επιχειρήσεων σε

1. Συμφωνία,

2. Δικαιολογημένη Ασυμφωνία,

3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία,

δεν αναφέρεται στις τυχόν οφειλές της Επιχείρησης, αλλά στη μη συμφωνία των Λογιστικών της Αρχείων (βιβλία-στοιχεία) με τα αντίστοιχα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ.

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Συνοπτικό Βιβλίο της ΑΑΔΕ:

 Οδηγίες από την ΑΑΔΕ:

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά βιβλία σε pdf.

Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας, Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ και Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.