ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ANGORON
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αμιωδαρόνη υδροχλωρική 200 mg ανά δισκίο.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο.
Στρογγυλό δισκίο με χαραγή, χρώματος λευκού έως υπόλευκου και εντυπωμένο
με ένα καρδιόσχημο σύμβολο και το 200 στη μία πλευρά.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Ταχυαρρυθμίες σε σύνδρομο WOLFF-PARKINSON-WHITE, ιδίως με παροξυσμούς
κολπικής μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση.
Κολπικός πτερυγισμός και μαρμαρυγή.
Παροξυσμικές ταχυαρρυθμίες, όπως υπερκοιλιακές ή κοιλιακές ταχυκαρδίες ή
κοιλιακή μαρμαρυγή.
Σε χρόνια χορήγηση το φάρμακο έχει αντιστηθαγχική δράση, η οποία έχει
κυρίως μελετηθεί στη χρόνια στηθάγχη. Λιγότερες μελέτες έχουν δείξει ότι
είναι αποτελεσματικό και στη στηθάγχη τύπου PRINZMETAL και στην ασταθή
στηθάγχη.