Συντάκτης: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου στο Virus
 
Σε λίγες μέρες το Συμβούλιο θα δώσει το «πράσινο φως» για μια νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.
 
Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί σύγχρονη «μάστιγα» για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτούνται μέτρα σε μια σειρά κατευθύνσεις. Η προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών, είναι ένας τρόπος. Ένας άλλος είναι η διασφάλιση της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος.
Η λήψη γενικότερων μέτρων για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) έχει πλέον ωριμάσει ως ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι για την αντιμετώπιση της ΜΑ στο πλαίσιο πολιτικών για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον αποτυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης «EU One Health» για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής, που ενέκρινε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Σημαντικό επίτευγμα στον τομέα θα αποτελέσει η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, το «πράσινο φως» για την οποία αναμένεται να δώσει σε λίγες μέρες το Συμβούλιο.
 
Με την επικείμενη τροποποίηση θα θεσπιστεί ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και την προώθηση της συνετής και υπεύθυνης χρήσης των αντιβιοτικών.
 
Ειδικότερα:
Από το 2022 και έπειτα δεν θα επιτρέπεται πλέον στην ΕΕ να χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ζώων, ούτε να χορηγούνται για προληπτικούς σκοπούς αντιβιοτικά μέσω φαρμακούχων ζωοτροφών ή σε ομάδες ζώων.
Θα υπάρχουν, επίσης, περιορισμοί σε σχέση με τη μεταφυλακτική χρήση των αντιβιοτικών και θα θεσπιστεί η δυνατότητα να διαφυλάσσονται ορισμένα αντιβιοτικά αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση.
Επιπλέον, οι τρίτες χώρες, όσον αφορά τις εξαγωγές τους στην ΕΕ, θα πρέπει να τηρούν την απαγόρευση των αντιβιοτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη, καθώς και τους περιορισμούς για τα αντιβιοτικά που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στον άνθρωπο.
 
Με τον τρόπο αυτόν, οι νέες ρυθμίσεις της ΕΕ θα ενισχύσουν την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών από τον κίνδυνο εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής μέσω εισαγωγών ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης