Άρθρο 34
 
1.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (Α' 129) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 
«Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3580/2007 (Α' 134) αντικαθίσταται ως εξής:
 
2.α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγεί­ας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σε αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτηση τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητας τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υπο­βολής της αίτησής τους και οι οποίοι:
α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,
 
β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας,
 
γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας μας και
 
δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Ιατροί, οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κα­τάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευ­ρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον κατάλογο δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν πε­ρισσότερο από πέντε (5) έτη. 

Υποκατηγορίες